Idioma: Català | Español
Inici Junta directiva Normativa Enllaços Contacte Entitats membres
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
Àrbitres
Àrbitres proc. equitat
Clàusules
Tarifes
Guia Arbitratge
Notícies
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
Mediadors
Sol·licituds i formularis
Notícies
Mediadors
Les persones que compleixen els requisits d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, i volen exercir la funció de mediació regulada per aquesta Llei s'han d'inscriure al registre del col·legi professional al qual pertanyen. Els col·legis professionals traslladen les inscripcions al registre del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya que té inscrits tots els professionals.

D'acord amb la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya i el Reglament de desenvolupament, per ser donat d'alta al Registre de mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, cal complir els requisits següents:
  • L'exercici de la professió respectiva durant tres anys en els últims cinc anys.
  • L'acreditació de la formació necessària d'acord amb el que estableix el Decret 139/2002. Cal una formació específica impartida pels col·legis professionals o per centres docents universitaris degudament homologada pel Centre consistent en cursos d'una durada mínima de 200 hores, que han de superar-se amb una assistència mínima del 80%.

  • Estar col·legiat en algun dels col·legis professionals esmentats en l'article 2 del Decret 139/2002.

Totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil tenen dues vies per resoldre'ls: l'arbitratge i la mediació.
ninot
Associació a les comarques Gironines per a l’Arbitratge
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona - Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 501 - E-mail
Inscrita al Registre d’Associacions de Girona, secció 1ª núm. 2028. NIF G17371055  [ Nota legal ]