Idioma: Català | Español
Inici Junta directiva Normativa Enllaços Contacte Entitats membres
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
Àrbitres
Àrbitres proc. equitat
Clàusules
Tarifes
Guia Arbitratge
Notícies
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
Mediadors
Sol·licituds i formularis
Notícies
Guia Arbitratge
Com instar un Arbitratge al TAG: Conveni Arbitral - Requisits i Formes
És el mutu acord, formalitzat per escrit, de les parts, en virtut del qual expressen la seva voluntat inequívoca de sotmetre la solució de les qüestions ...
[ + info ]
Procediment Introductori
El procediment arbitral s'inicia amb una sol·licitud o instància arbitral amb documents acompanyatoris, en la qual es faran constar ...
[ + info ]
Admissió de la Instància Arbitral
El TAG admetrà tots els extrems sobre els que hi hagi coincidència proposats per ambdues parts en llurs respectius escrits i acordarà ...
[ + info ]
La Provisió de fons
Una vegada acceptat pel TAG l'encàrrec arbitral, les parts hauran d'abonar la suma necessària per atendre a les despeses i els honoraris ...
[ + info ]
L'Acte d'Inici
Aquesta acte d'inici és una audiència oral de suma transcendència que té lloc a la seu del TAG i representa una ocasió magnífica per saludar-se ...
[ + info ]
Forma del Procés Arbitral
El procés arbitral és flexible i senzill, no obstant això, el TAG i els àrbitres vetllaran imparcialment perquè es respectin les formes ...
[ + info ]
Elecció de l'Àrbitre
L'article 13 de la Llei 60/2003 d'Arbitratge preveu que poden ser àrbitres les persones naturals que estiguin en ple exercici dels seus drets civils ...
[ + info ]
Acció d'anul·lació del laude
Si esteu convençuts que concorre algun motiu per exercici l'acció d'anul·lació del laude, de conformitat amb el que disposa ...
[ + info ]
Totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil tenen dues vies per resoldre'ls: l'arbitratge i la mediació.
ninot
Associació a les comarques Gironines per a l’Arbitratge
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona - Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 501 - E-mail
Inscrita al Registre d’Associacions de Girona, secció 1ª núm. 2028. NIF G17371055  [ Nota legal ]