Idioma: Català | Español
Inici Junta directiva Normativa Enllaços Contacte Entitats membres
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
Àrbitres
Àrbitres proc. equitat
Clàusules
Tarifes
Guia Arbitratge
Notícies
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
Mediadors
Sol·licituds i formularis
Notícies
Tarifes
A) Despeses d'obertura i registre d'expedient: 250 € + IVA (302.50 €)
B) Tarifa per desestiment o transacció en l’acte de conciliació previ a l’acte d’inici de 500 € + IVA (605 €)
C) Honoraris d’arbitratge i despeses administratives del Tribunal
Procediment abreujat
 Quantia en litigi (en euros)
Mínim
Diferencial tram
% tram
 
  de ------ a 3.000
de 3.001 a 6.000
de 6.001 a 9.000
de 9.001 a 12.000
300
300
660
960
3.000
3.000
3.000
3.000
300 (mínim)
12%
10%
9%
 
Procediment ordinari
 Quantia en litigi (en euros)
Mínim
Diferencial tram
% tram
 
  de 12.001 a 25.000
de 25.001 a 50.000
de 50.001 a 100.000
de 100.001 a 200.000
de 200.001 a 400.000
de 400.001 a 800.000
de 800.001 a 1.600.000
de 1.600.000 a 3.000.000
de 3.000.001 a 5.000.000
de 5.000.001 a 10.000.000
de 10.000.0001 en endavant
1.230
2.530
4.780
8.780
15.780
27.780
47.780
79.780
121.780
161.780
211.780
12.999
24.999
49.999
99.999
199.999
399.999
799.999
1.399.999
1.999.999
4.999.999
--
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0.5%
 
  1. La present Tarifa cobreix l'actuació del Tribunal i els honoraris d'un sol àrbitre.
  2. Si els àrbitres són tres la Tarifa es duplicarà.
  3. La Tarifa no cobreix les despeses provinents dels actes de comunicació, la protocolització del laude, les proves, les actuacions produïdes per l'auxili judicial o aquelles altres que resultessin necessàries o justificades.
  4. El pagament de la Tarifa es distribuirà entre les parts d'acord amb allò que es disposa en el Reglament arbitral.
  5. Independentment de la Tarifa , la part que sol·liciti la intervenció del Tribunal haurà de pagar una suma fixa en concepte de despesa d'obertura i registre d'expedient.
  6. D'existir reconvenció, aquesta donarà lloc a un nou acreditament.
  7. En cas de dubte sobre la quantia de l'assumpte o que aquesta resulti indeterminada, la fixarà el Tribunal.
  8. La part que proposi la intervenció del Tribunal podrà sol·licitar-ne una fixació anticipada i aproximada de l'import de la Tarifa aplicable.
  9. La present Tarifa regirà mentre no sigui modificada, totalment o parcialment, per acord de l'Assemblea General de l'Associació a les Comarques Gironines per a l'Arbitratge.
Totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil tenen dues vies per resoldre'ls: l'arbitratge i la mediació.
ninot
Associació a les comarques Gironines per a l’Arbitratge
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona - Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 501 - E-mail
Inscrita al Registre d’Associacions de Girona, secció 1ª núm. 2028. NIF G17371055  [ Nota legal ]