Idioma: Català | Español
Inici Junta directiva Normativa Enllaços Contacte Entitats membres
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
Àrbitres
Àrbitres proc. equitat
Clàusules
Tarifes
Guia Arbitratge
Notícies
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
Mediadors
Sol·licituds i formularis
Notícies
Clàusules
Model de clàusula arbitral per a contractes o actes jurídics:
"Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d'aquest contracte o acte jurídic, les parts se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Girona, de l'Associació a les Comarques de Girona per a l'Arbitratge, al qual s'encarrega la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge, tot obligant-se des d'ara al compliment de la decisió arbitral."

Model de clàusula arbitral per a estatuts de societats:
"Totes les qüestions societàries litigioses que es suscitin entre la societat i els seus administradors o socis, entre aquells i aquests, o bé aquests últims entre ells, se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Girona de l'Associació a les Comarques de Girona per a l'Arbitratge, al qual s'encarrega la designació d'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge, d'acord amb el seu reglament i essent d'obligat compliment la seva decisió arbitral. S'exclouen d'aquesta submissió aquelles qüestions que no siguin de lliure disposició."
Totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil tenen dues vies per resoldre'ls: l'arbitratge i la mediació.
ninot
Associació a les comarques Gironines per a l’Arbitratge
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona - Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 501 - E-mail
Inscrita al Registre d’Associacions de Girona, secció 1ª núm. 2028. NIF G17371055  [ Nota legal ]