Idioma: Català | Español
Inici Junta directiva Normativa Enllaços Contacte Entitats membres
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
Àrbitres
Àrbitres proc. equitat
Clàusules
Tarifes
Guia Arbitratge
Notícies
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
Mediadors
Sol·licituds i formularis
Notícies
Guia Arbitratge
[ tornar ]
Com instar un Arbitratge al TAG: Conveni Arbitral - Requisits i Formes
És el mutu acord, formalitzat per escrit, de les parts, en virtut del qual expressen la seva voluntat inequívoca de sotmetre la solució de les qüestions litigioses (una o varies en concret, o totes) sorgides o que puguin sorgir en el futur entre elles, a la decisió d'un o més àrbitres, així com la seva voluntat, d'obligar-se a complir la decisió, que es dicti.

- El contingut del conveni arbitral, a més de la qüestió litigiosa, pot fer referència a la designació de l'àrbitre i a la determinació de les regles de procediment (classe d'arbitratge, lloc de la seva practica, idioma de laude, termini màxim per dictar-lo si es vol que sigui inferior a 6 mesos, etc.), però serà nul tot conveni arbitral que posi a una de les parts en situació de privilegi per a designar l'àrbitre.

- El conveni es pot concertar:

a) com a clàusula arbitral incorporada a un contracte o un acte jurídic documental. Inclusió d'una clàusula de submissió expressa en tot tipus de contractes i documents de caràcter mercantil i civil.

b) com a acord complementari independent d'un contracte (adhuc mitjançant intercanvi de cartes o altre mitja de comunicació que deixi constància documental de la voluntat de les parts de sotmetre's a l'arbitratge).

c) mitjançant la compareixença de les parts en litigi davant del Tribunal, en sol·licitud d'acollir-se al seu arbitral i d'acatar el laude que aquest dicti.
Totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil tenen dues vies per resoldre'ls: l'arbitratge i la mediació.
ninot
Associació a les comarques Gironines per a l’Arbitratge
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona - Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 501 - E-mail
Inscrita al Registre d’Associacions de Girona, secció 1ª núm. 2028. NIF G17371055  [ Nota legal ]