Idioma: Català | Español
Inici Junta directiva Normativa Enllaços Contacte Entitats membres
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
Àrbitres
Àrbitres proc. equitat
Clàusules
Tarifes
Guia Arbitratge
Notícies
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
Mediadors
Sol·licituds i formularis
Notícies
Guia Arbitratge
[ tornar ]
Admissió de la Instància Arbitral
El TAG admetrà tots els extrems sobre els que hi hagi coincidència proposats per ambdues parts en llurs respectius escrits i acordarà en acta sobre els aspectes en que hi hagi manca d'acord entre les parts.

En aquesta acta d'admissió s'acordarà sobre els particulars de cada arbitratge, es d etermina la tarifa i provisió de fons que hauran de dipositar ambdues parts per cobrir els honoraris i despeses que es derivin de l'arbitratge i es designaran l'àrbitre o àrbitres i notificarà aquesta designació a les parts i als propis àrbitres (amb tramesa a aquests de còpia dels escrits presentats i documents aportats per les parts).

Dins dels 15 dies següents a aquestes notificacions, els àrbitres comunicaran per escrit al Tribunal la seva acceptació, entenent-se en altre cas que el nomenament no ha estat acceptat. El Tribunal designarà nou àrbitre en els supòsits de no acceptació del designat ( per incompatibilitat o qualsevol altra causa) o de recusació per alguna de les parts (per alguna de les causes previstes en la Llei o en el Reglament del Tribunal).
Totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil tenen dues vies per resoldre'ls: l'arbitratge i la mediació.
ninot
Associació a les comarques Gironines per a l’Arbitratge
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona - Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 501 - E-mail
Inscrita al Registre d’Associacions de Girona, secció 1ª núm. 2028. NIF G17371055  [ Nota legal ]