Idioma: Català | Español
Inici Junta directiva Normativa Enllaços Contacte Entitats membres
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
Àrbitres
Àrbitres proc. equitat
Clàusules
Tarifes
Guia Arbitratge
Notícies
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
Mediadors
Sol·licituds i formularis
Notícies
Guia Arbitratge
[ tornar ]
Elecció de l'Àrbitre
L'article 8 del Reglament del TAG, disposa i preveu que les parts puguin lliurament, en els seus escrits introductoris, proposar al TAG els noms d'àrbitres que pel seu criteri puguin ésser nomenats, i que pel cas de que hi hagués coincidència en algun dels noms, d'entre les llistes proposades per cadascuna de las parts, s'entendrà que aquestes l'escullen com a àrbitre.

En aquest sentit l'Assemblea General de l'Associació, reunida el dia 20 de maig de 2009, va adoptar entre altres el següents acords:

"Primer.- Aprovar els criteris qualificatius mínims per a l'admissió en el llistat d'àrbitres susceptibles de esser facilitats pel TAG a les parts, que a continuació es transcriu:

CRITERIS QUALIFICATIUS:

  • Pràctica continuada de la professió durant al menys el últims 10 anys.
  • Titulació acadèmica i formació jurídica especialitzada.
Es valorarà positivament:
  • L'obtenció de premis o distincions en l'etapa de docència o en la professional.
  • Reconeixements o diplomes en diferents especialitats jurídiques.
  • La formació continuada i el reciclatge professional.
  • L'Assistència a congressos, seminaris i similars.
  • Presentació de dictàmens, demandes, sentències, laudes, projectes, informes o presentacions amb contingut professional significatiu.
  • El coneixement dels idiomes de les parts en l'arbitratge.
Es valorarà negativament:
  • La inactivitat formativa en els últims cinc anys.
  • El desconeixement dels idiomes oficials del Tribunal.
Segon.- Aprovar anualment la llista de lletrats facilitada pels dos Il·lustres Col·legits d'Advocats de Girona i Figueres que compleixin els anteriors requisits.
Tercer.- Incloure en aquesta llista anual els professional que ja han actuat com a Àrbitres i que hagin accedit a ésser inclosos.
Quart.- Fer públic el llistat anual dels àrbitres admesos pel TAG i facilitar-lo a les parts als efectes processals fixats per l'article 8 del vigent Reglament.
Cinquè.- Atès el caràcter no excloïen d'aquesta llista les parts podran proposar i el TAG nomenar altres professionals que s'estimin convenients pel procediment en funció de la naturalesa de la controvèrsia."
Totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil tenen dues vies per resoldre'ls: l'arbitratge i la mediació.
ninot
Associació a les comarques Gironines per a l’Arbitratge
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona - Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 501 - E-mail
Inscrita al Registre d’Associacions de Girona, secció 1ª núm. 2028. NIF G17371055  [ Nota legal ]