Idioma: Català | Español
Inici Junta directiva Normativa Enllaços Contacte Entitats membres
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
Àrbitres
Àrbitres proc. equitat
Clàusules
Tarifes
Guia Arbitratge
Notícies
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
Mediadors
Sol·licituds i formularis
Notícies
Guia Arbitratge
[ tornar ]
Procediment Introductori
El procediment arbitral s'inicia amb una sol·licitud o instància arbitral amb documents acompanyatoris, en la qual es faran constar com a mínim les dades que figuren en el model d'instància. Cal recordar que aquesta sol·licitud no ès encara una demanda.

Per presentar una sol·licitud d'arbitratge s'haurà  d'abonar prèviament les taxes d'obertura d'expedient que cobreix les despeses de registre i trasllat a l'altre part. L'import ès de 302‚50 € (IVA inclòs).

Abans d'iniciar els tràmits, el TAG haurà de revisar el contingut de la vostra sol·licitud o escrit introductori a l'efecte de solucionar possibles deficiències o errors.

Un cop presentada la instància arbitral i abonades les taxes d'obertura d'expedient, el TAG en donarà  trasllat immediatament a l'altre part, acordant un termini màxim de 30 dies per a que aquesta contesti a la instància d'arbitratge, manifestant la seva conformitat o no a l'arbitratge i podent anunciar reconvenció.

Un cop es rebi la contestació, el TAG n'enviarà immediatament còpia a la part actora, cal recordar que si transcorregut el termini sense que hi hagi hagut contestació, el TAG seguirà el procediment en absència de la part demandada de conformitat amb alló que disposa l'article 5, paràgraf tercer, del Reglament del Tribunal.

Contestació demandat [DOC]
Totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil tenen dues vies per resoldre'ls: l'arbitratge i la mediació.
ninot
Associació a les comarques Gironines per a l’Arbitratge
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona - Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 501 - E-mail
Inscrita al Registre d’Associacions de Girona, secció 1ª núm. 2028. NIF G17371055  [ Nota legal ]