Idioma: Català | Español
Inici Junta directiva Normativa Enllaços Contacte Entitats membres
TRIBUNAL ARBITRAL GIRONA
Àrbitres
Àrbitres proc. equitat
Clàusules
Tarifes
Guia Arbitratge
Notícies
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
Mediadors
Sol·licituds i formularis
Notícies
Guia Arbitratge
[ tornar ]
La Provisió de fons
Una vegada acceptat pel TAG l'encàrrec arbitral, les parts hauran d'abonar la suma necessària per atendre a les despeses i els honoraris previsibles de l'arbitratge, sense la qual no es donarà inici al procediment arbitral i determinarà en el seu cas la caducitat de l'encàrrec transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud de pagament pel TAG.

Malgrat això, qualsevol de les parts podrà satisfer la provisió, o qualsevol altre pagament no efectuat per la part a qui correspongués, reconeixent-se el dret al seu reintegrament, que serà fixat, si es el cas, en el laude. Nogensmenys, en els supòsits de modificació de pretensions i reconvenció, la part que les provoqui haurà d'anticipar en la seva totalitat la nova provisió de fons que resulti d'aquests actes, sense perjudici del reintegrament que s'acordi en el laude.

La tarifa, que només cobreix l'actuació del TAG i els honoraris d'àrbitre únic, es doblarà si els àrbitres són tres. La tarifa no cobreix les despeses motivades pels actes de comunicació, la protocol·lització del laude, les proves, les actuacions per l'assistència judicial ni qualsevulla altra necessària i justificada.

El pagament de la tarifa es distribuirà entre ambdues parts, d'acord amb el que disposen els articles precedents. No obstant, independentment de la tarifa, caldrà que la part que sol·licita la intervenció del TAG pagui una quantitat fixa pels conceptes de despeses d'obertura i registre d'expedient.

En cas de dubte respecte a la quantia de l'assumpte, o que aquesta fos indicada com a indeterminada per les parts, la fixació de la tarifa la farà el TAG d'una manera motivada i atenent-se a totes les dades que resultin de la documentació aportada o que pugui ser exigida, a la complexitat del tema, al treball i temps que representi i al nombre d'àrbitres o qualificació especial demanada per les parts.

Manca de pagament dels drets econòmics

En els casos que procedeixi, el laude contindrà una condemna expressa a la part que hagi deixat de satisfer els costos de l'arbitratge, en favor de la part que l'hagi anticipat.

Modificacions de la quantia de l'assumpte a efectes de la tarifa

Si la part instant poses de manifest en el seu escrit d'al·legacions un interès o quantia de les pretensions diferent de les exposades en el seu escrit introductori, haurà d'adjuntar amb aquell escrit, en el seu cas, el justificant d'haver liquidat al TAG la suma necessària per atendre les despeses i honoraris previsibles de l'arbitratge determinada de conformitat amb aquelles modificacions, prèvia deducció de la suma ja liquidada. La manca de justificació del pagament en l'esmentat moment facultarà a l'àrbitre per abstenir-se de tractar i resoldre en el laude sobre aquells excessos, excloent-los de l'objecte de l'arbitratge, o per a suspendre o donar per concloses les actuacions arbitrals.

Si la part instada formulés reconvenció haurà d'adjuntar amb el seu primer escrit d'al·legacions el justificant d'haver liquidat al TAG la suma necessària per atendre les despeses i honoraris previsibles per a la tramitació de la reconvenció.
Totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil tenen dues vies per resoldre'ls: l'arbitratge i la mediació.
ninot
Associació a les comarques Gironines per a l’Arbitratge
Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona - Tel. 972 418 500 - Fax 972 418 501 - E-mail
Inscrita al Registre d’Associacions de Girona, secció 1ª núm. 2028. NIF G17371055  [ Nota legal ]